การทดลองใช้สารโวก้ากับข้าวนาปรัง (จ.อุดรธานี)

โดย นายอริยะ ผิวเหลือง เจ้าพนักงานการเกษตร 5 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสังซา หมู่ที่ 8 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำบลบ้านธาตุ
1. ตำบลบ้านธาตุ พื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวทั้งหมดอยู่ในเขตน้ำฝน
2. เกษตรกร 78.4% ของตำบลบ้านธาตุมีอาชีพทำนา มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง คือทำนาปีและนาปรัง
3. ชนิดของดินทั่วไปเป็นร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ
4. สภาพพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ

ผลการทดลองใช้สารโวก้ากับข้าวนาปรัง
1. เกษตรกรทั้งหมด 34 ราย ใช้สารโวก้าจำนวน 1 ราย
2. วิธีปลูก ใส่ปุ๋ย การปฏิบัติและดูแลรักษา
2.1. วิธีปลูก
2.1.1. ไถ คาด ทำเทือก
2.1.2. ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว (อีเตี้ยแดง) 60 ก.ก./ไร่ หว่าน
2.2. การใช้ปุ๋ย
2.2.1. ใช้ปุ๋ยครั้งที่ 1 สูตร 16-16-8 อัตรา 32 ก.ก./ไร่ + สารโวก้า 7.5 ก.ก.ผสมปุ๋ย อายุข้าว 30 วัน
2.2.2. ใช้ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 16-16-8 อัตรา 32 ก.ก./ไร่ + สารโวก้า 7.5 ก.ก.ผสมปุ๋ย อายุข้าว 60 วัน
2.2.3. ใช้ปุ๋ยครั้งที่ 3 สูตร 46-0-0 อัตรา 40 ก.ก./ไร่ ไม่ใช้สารโวก้า

การเก็บเกี่ยว
1. อายุการเก็บเกี่ยว 130 วัน
2. เกษตรกรที่ใช้สารโวก้าได้ผลผลิต 1,188 ก.ก./ไร่
3. เกษตรกรที่ไม่ใช้สารโวก้าได้ผลผลิต 650 ก.ก./ไร่

เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ (พันธุ์อีเตี้ยแดง)
1. เกษตรกรที่ใช้สารโวก้า
• นายกิตติศักดิ์ มูลปุก 303 หมู่ที่ 8 บ้านสังซา ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ผลผลิต 1,188 ก.ก./ไร่
2. เกษตรกรที่ไม่ใช้สารโวก้า (พันธุ์อีเตี้ยแดง)
• นายหนูพันธ์ อุดมเพ็ญ 18 หมู่ที่ 8 บ้านสังซา ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ผลผลิต 650 ก.ก./ไร่
• นายบุญมา พฤฒิสาร 126 หมู่ที่ 8 บ้านสังซา ต.บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ผลผลิต 437.50 ก.ก./ไร่

สรุปผลการทดลอง
• สารโวก้าสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าวนาปรังและป้องกันโรคและแมลงไม่มารบกวนแปลงข้าวนาปรัง
• ข้าวนาปรังในแปลงแก่ช้า การยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไป 2 สัปดาห์