ไรซ์เมท : จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง

ไรซ์เมท ประกอบด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรรพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพสูงในสร้างเอนไซม์ เพื่อย่อยสลายตอซังข้าวและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ สามารถย่อยสลายตอซังข้าวได้อย่างรวดเร็วใน 7-10 วัน

คุณสมบัติ:

  • ช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวได้อย่างรวดเร็ว แทนการเผาทำลาย
  • ช่วยย่อยสลายเมล็ดข้าววัชพืช ลดปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววัชพืชต่าง ๆ โดยสามารถลดข้าววัุชพืช ได้ 60% ในครั้งแรกที่ใช้ และ หมดไปในการใช้ 3 ครั้ง
  • เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ได้ถึง 1 ตันต่อไร่ ช่วยปรับปรุงดินให้สมบูรณ์
  • ลดการใช้ปุ๋ย
  • ลดปริมาณเชื้อโรคในดิน
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เยี่ยมชมแปลงนา คุณ พยนต์ โพธิ์พันธ์ ชาวนา จ.ปทุมธานี ที่ประสบปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววัชพืช โดย ฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา ในพื้นที่ 7 ไร่ ประสบปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง อย่างรุนแรง แทบเกือบทั้งแปลง ได้ผลผลิตข้าวเพียง 80 ถัง (800 กก) หลังเก็บเกี่ยว ได้ใช้ จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง ไรซ์เมท RiceMate เพื่อย่อยตอซัง และกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง พบว่า ข้าวดีด ข้าวเด้ง ในแปลงลดลงกว่า 60% ในครั้งแรกที่ใช้