การทดลองใช้สารโวก้ากับนาข้าว (จ.อ่างทอง)

โดย นายพันแสง แสงโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง
1. ตำบลศาลเจ้าโรงทอง พื้นที่การเกษตรทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน 100%
2. เกษตรกร 78% ของตำบลมีอาชีพทำนา 2 ปี มีการทำนาประมาณ 5 ครั้ง
3. ชนิดของดินทั่วไปเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ของดินอยู่ ระหว่าง 5.0-6.0
4. สภาพพื้นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ไม่มีการจัดรูปที่ดิน

ผลการทดลองใช้สารโวก้ากับนาข้าว
1. เกษตรกรทั้งหมด 25 รายใช้สารโวก้า จำนวน 5 ราย
2. วิธีปลูก, ใส่ปุ๋ย, การปฏิบัติดูแลรักษา
2.1. วิธีปลูก
2.1.1. ไถดะ ไถแปร ทำเทือก
2.1.2. อัตราเมล็ดพันธุ์ 20 ก.ก./ไร่
2.2. การใส่ปุ๋ย
2.2.1. ใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งสูตร 16-20-0 อัตรา 30 ก.ก+ โวก้า 10 ก.ก./ไร่ อายุข้าว 25 วัน
2.2.2. ใส่ปุ๋ยครั้งที่สองสูตร 46-0-0 อัตรา 15 ก.ก. + โวก้า 10 ก.ก./ไร่ อายุข้าว 50 วัน

การเก็บเกี่ยว
• เก็บเกี่ยวข้าวอายุ 115 วัน
• เกษตรกรที่ใช้สารโวก้าได้ผลผลิต 1,200-1,250 ก.ก/ไร่
• เกษตรกรที่ไม่ได้ใช้สารโวก้าได้ผลผลิต 700-900 ก.ก./ไร่

เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้

เกษตรกรที่ใช้สารโวก้า
• นายสุวรรณ ทองท้วม 20/1 หมู่ที่ 10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 30 ไร่ ได้ผลผลิต 1,250 ก.ก./ไร่
• นายจำรัส แก้วมีศรี 70 หมู่ที่ 9 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 25 ไร่ได้ผลผลิต 1,000 ก.ก./ไร่ (แปลงนี้และบริเวณรอบ ๆ ได้รับผลกระทบจากโรคขอบใบแห้ง ในขณะที่แปลงนี้ได้รับผลผลิต 1,000 ก.ก./ไร่ ส่วนแปลงรอบ ๆ ที่ไม่ใช้สารโวก้า ได้ผลผลิตแค่ 300 – 500 ก.ก./ไร่)
• นายทวี ธรรมโรจน์ 44/1 หมู่ที่ 10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 30 ไร่ ได้ผลผลิต 1,200 ก.ก./ไร่
• นายวิเชียร เศรษฐี 68 หมู่ที่ 8 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 40 ไร่ ได้ผลผลิต 1,200 ก.ก./ไร่
• นายยอด อเนก 73 หมู่ที่ 8 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 25 ไร่ ได้ผลผลิต 1,200 ก.ก./ไร่

เกษตรกรที่ไม่ได้ใช้สารโวก้า
• นายสุพจน์ วงษ์ปาน 52/4 หมู่ที่ 9 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 20 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 830 ก.ก./ไร่
• นายวิเชียร อ่อนระอา 69/1 หมู่ที่ 9 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 8 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 800 ก.ก./ไร่
• นายทวน จันทร์โพธิ์ 80 หมู่ที่ 10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ ข้าว 10 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 780 ก.ก./ไร่

สรุปผลการทดลอง
• สารโวก้าสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าวและต่อต้านโรคได้ในระดับหนึ่ง ภายใต้สภาวะจำกัดทั้งทางด้านวิชาการ วิธีปฏิบัติของเกษตรกร ปัญหาโรคระบาดข้าว
• ถ้านำสารโวก้า มาใช้กับข้าวลูกผสม เช่น สุพรรณบุรี, ปทุมธานี 1 ในฤดูนาปรัง ซึ่งสภาพเหมาะสม คาดว่าผลผลิตท่าจะดี